Kierownik budowy a nowe prawo budowlane. Zmiany

kierownik

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 roku, objęła czynności związane z procesem inwestycyjno-budowlanym. Zmianom, oprócz znacznego uproszczenia i przyspieszenia postępowania przygotowawczego prac budowlanych, uległ też zakres niektórych czynności wykonawczych i nadzorczych osób odpowiedzialnych za prawidłowe przeprowadzenie procesu budowlanego. Regulacji poddano także obowiązki kierownika budowy.

Obowiązki kierownika budowy – co się zmienia w 2020 roku?

Zmiany w przepisach Prawa budowlanego, które zaczęły obowiązywać od 19 września 2020 roku, oprócz regulacji obejmujących czynności budowlane i inwestycyjne, dotknęły także sfery nadzorczej odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg wszelkich prac budowlanych.

W ustawie doprecyzowano także prawa oraz kompetencje kierownika budowy. Obowiązki kierownika budowy, czyli osoby, która pełni samodzielną funkcję techniczną z zakresu budownictwa, określono w art. 22 Prawa budowlanego. Według niego kierownik budowy jest zobligowany do:

• protokolarnego przyjęcia od inwestora terenu pod budowę i jego zabezpieczenia razem ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, punktami osnowy geodezyjnej i elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, które podlegają ochronie

• geodezyjnego wytyczenia obiektu budowy

• prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, montażu i rozbiórki

• zabezpieczenia terenu budowy

• zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie

• zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem osób nieupoważnionych

• zorganizowania budowy i kierowania nią według wytycznych zawartych w projekcie budowlanym lub zgodnie z pozwoleniem na budowę, a także zgodnie z przepisami technicznymi i budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

• nadzorowania działań zapewniających przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

• realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy

• przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

• wstrzymania robót budowlanych w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na budowie

• wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjętych prac niezgodnych z projektem budowlanym.

Kierownik budowy o wstrzymaniu robót budowlanych musi poinformować inwestora, odpowiednie organy państwowe, a także dokonać wpisu w dzienniku budowy. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi także poinformować inwestora o możliwości weryfikacji robót, które ulegają zakryciu, oraz konieczności dokonania prób instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed oddaniem obiektu budowlanego do użytku. To kierownik budowy zgłasza obiekt budowlany do odbioru, uczestniczy on także w czynnościach odbioru.

Co istotne, w nowelizacji ustawy Prawo budowlane z 2020 roku uchylono dotychczasowy art. 42. ust. 2 mówiący o obowiązku prowadzenia przez kierownika budowy dziennika budowy. Zastąpiono go art. 45.1. Według niego w przypadku robót budowlanych nadzorowanych przez kierownika budowy musi on prowadzić dziennik budowy, dziennik rozbiórki i dziennik montażu.

Nowym wpisem, który pojawił się w nowelizacji ustawy Prawo budowlane, jest art. 45a.1 mówiący o obowiązkach kierownika budowy. Według niego kierownik budowy jest zobowiązany do:

• zabezpieczenia terenu budowy lub rozbiórki

• potwierdzenia w dzienniku budowy przyjęcia od inwestora projektu budowy i projektu technicznego

• umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej

• umieszczenia informacji o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Nowością w przepisach określających obowiązki i kompetencje kierownika budowy jest także zapis mówiący o konieczności okazywania aktualnego projektu budowlanego na każde żądanie organu nadzoru budowlanego!

Należy pamiętać, że kierownik budowy niezmiennie ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonywanych obowiązków i musi posiadać ubezpieczenie OC.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Likes:
0 0
Views:
721
Article Categories:
Dom i ogródTechnologie

Comments are closed.